1.

Ons Mandaat

"Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het".
(Matt 28:19)

2.

Ons Missie

Die Lewende Woord Gemeente Parow is daaraan toegewy om die Evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, in die krag van die Heilige Gees, deur die suiwer verkondiging van die Woord, aan alle mense bekend te stel.

3.

Ons Toewyding

Om dissipels te maak, en hulle toe te rus vir geestelike dienswerk sodat ons almal die heerlikheid en glorie van die Here ons God weerspieël in alles wat ons doen.

Die Gemeente vir die Hele Gesin

’n Plek waar die liefde, genade en vrede van die Here in ons harte heers, waar ons Hom aanbid, die Woord ontvang, en waar ons toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus.

 1. Toewyding aan die mandaat van Jesus Christus
 2. Persoonlike verhouding met die Here
 3. Daaglikse toegewyde dissipelskap
 4. Integriteit en lojaliteit
 5. Toepassing van verantwoordelike leierskap
 6. Uitleef van Bybelse rentmeesterskap
 7. Strewe na uitnemendheid in dienswerk
 8. Behou voortdurend ’n Koninkryksvisie
 1. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge.
 2. Ons glo in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het.
 3. Ons glo Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword; Hy het mens geword; onder Pontius Pilatus is Hy gekruisig; Hy het gely, het gesterwe, is begrawe en het neergedaal na die doderyk; op die derde dag het Hy volgens die Skrif opgestaan en het Hy na die hemel opgevaar; Hy sit aan die regterhand van die Vader, en Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel; aan Sy Koningskap sal daar geen einde wees nie.
 4. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik.
 5. Ons glo aan een heilige, algemene Christelike kerk.
 6. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes.
 7. Ons glo in die wederkoms van Jesus Christus ― eers die wegraping en dan die sigbare wederkoms.
 8. Ons glo in die wederopstanding van die vlees in ’n verheerlikte liggaam.
 9. Ons glo in die ewige lewe.